Translate

Lid worden

Werking NWC voor nieuwe leden: Werking-NWC

Onze Club werkt al jaren mee aan het Jeugdinvest programma waarbij aandacht voor het jeugdsportbeleid centraal staat. Meer info op de site van Peddelsport Vlaanderen

Vanaf 1 april tot 30 september staat iedere woensdag- en zaterdagnamiddag een deskundige ter beschikking om je de eerste paddelslagen aan te leren en je alle mogelijke inlichtingen te geven.  Onze club staat open voor iedereen, met of zonder beperking. Kom dus gerust langs om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken op onze initiatiemomenten.

Aansluiten moet je niet onmiddellijk, voor 5 euro per keer kan je tijdens de voorziene uren kennis maken met de sport. Besluit je uiteindelijk om lid te worden, dan zijn de kosten van maximum 3 initiatiemomentenies aftrekbaar van het lidgeld.  Meer info over de initiatiemomenten vind je onder Trainingen & Initiatie

Wens je aan te sluiten dan vind je hier de bedragen van het lidgeld voor het aansluitingsjaar 2024 : zie av_2024_uitleg lidgeld_2024

Tijdens de eerste week van juli organiseert de vereniging initiatiecursussen op het kanaal. 

Blanco aansluitingsformulier:  nwc_form_aansluitingsfiche

Als club verwachten we van onze leden, trainers en bestuurders om (aan)gepast gedrag te tonen om zo het leven binnen onze club aangenaam te maken en te houden voor iedereen.  Wij volgen hiervoor de gedragscode die voorgeschreven is door de Peddelsport Vlaanderen .

Voor meer info kan je terrecht op de website van het Peddelsport Vlaanderen/Gedragcode

Het lidgeld 2024 werd als volgt vastgelegd:                                                                        

PV-lidgeen PV-lid
– tot en met 18 jaar:€ 120 
– vanaf 19 jaar:  
        sympathiserende leden:€55€ 35
        studerende recreanten:€ 90€ 70
        werkende recreanten A:€ 90€ 70
        werkende recreanten B:€ 120€ 100
        studerende wedstrijdvaarders: € 120 
        werkende wedstrijdvaarders: € 140 

De jongeren t.e.m. 18 jaar en de wedstrijdvaarders worden automatisch aangesloten bij Peddelsport Vlaanderen

De sympathiserende leden en de recreanten hebben de keuze om al dan niet bij Peddelsport Vlaanderen aan te sluiten. Indien zij niet bij Peddelsport Vlaanderen aansluiten betalen ze € 20 lidgeld minder. Voor hen sluit de NWC een eigen clubverzekering af die de deelname aan alle clubactiviteiten (zowel trainingen als niet sportieve activiteiten) inclusief de deelname in clubverband aan recreatieve tochten en propagandawedstrijden dekt. De aansluiting bij Peddelsport Vlaanderen biedt echter ook voor de sympathiserende leden en de recreanten volgende voordelen:

 • een lidkaart van Peddelsport Vlaanderen: deze is bv. nodig wanneer men op de Waalse rivieren wenst te varen; de (nieuwe) aanvraagprocedure voor deze lidkaart wordt later medegedeeld
 • een abonnement op de Splach (één per gezin), het viermaandelijks tijdschrift van Peddelsport Vlaanderen
 • een aantal extra verzekeringswaarborgen van de bondsverzekering t.o.v. de clubverzekering zoals:
  • de individuele sportbeoefening: individuele trainingen die niet in of vanaf de NWC accommodatie plaats hebben
  • opzoekings- localiserings- of reddingskosten tot maximum € 5000 per ongeval of schade toegebracht aan externe indoorsportaccommodaties (bv. sporthallen en zwembaden) met een vrijstelling van € 125 per schadegeval
  • ook niet door het RIZIV erkende medische verstrekkingen worden tot een maximum van € 500 per ongeval terugbetaald

De in het verleden gevraagde toeslag voor het gebruik van clubmateriaal werd in 2018 afgeschaft. 

Voor nieuwe leden die voor het eerst aansluiten wordt het lidgeld als volgt bepaald in functie van het aansluitingsmoment:                                         

jan febmaraprmei junjul augsep oktnov dec
recreanten90(70)85(65)80(60)70(50)60(40)55(35)
t.e.m. 18 jaar + stud. wedstrijdv.               1201151109575(55)55(35)
werkende wedstrijdvaarders1401351251058055(35)

Onder sympathiserende leden worden die mensen bedoeld die lid zijn van de N.W.C. maar die niet of slechts sporadisch (max. 5-maal op jaarbasis) komen varen of aan andere trainingen deelnemen, o.a. de niet-varende bestuursleden, ouders van leden, oud-actieve leden en andere sympathisanten. Zij ontvangen alle informatie die ook de andere leden krijgen (bv. ’t Boegvaarderke). Zij mogen zoals trouwens alle leden hun eigen boot kosteloos in de loodsen van de N.W.C. laten liggen en zijn verzekerd voor alle clubactiviteiten en indien ze bij Peddelsport Vlaanderen aangesloten zijn ook voor de individuele trainingen 

 Recreanten zijn leden die regelmatig komen varen of aan andere trainingen van de club deelnemen zonder dat zij een wedstrijdvergunning aanvragen. Ook de niet-wedstrijdvaarders die aan de activiteiten van de “toeristenafdeling” deelnemen vallen onder deze groep. Als “recreant” kan men pas aansluiten vanaf 19 jaar. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen recreanten A en B. De “A” kwamen in 2023 gemiddeld minder dan eenmaal per week trainen, de “B” gemiddeld meer dan eenmaal per week.

Wedstrijdvaarders zijn diegenen die een wedstrijdvergunning aanvragen en daardoor laten blijken actief aan wedstrijden te willen deelnemen. De club betaalt de aanvraag(kost) van de wedstrijdvergunning, (een groot deel) van de inschrijvingsgelden en een (kleine) tussenkomst in de verplaatsingskosten naar de wedstrijden die in de wedstrijdkalender zijn opgenomen.
Het verschil tussen studerenden en werkenden blijft ongewijzigd, d.w.z. zolang men ingeschreven is in een dagschool valt men onder “studerenden”, alle anderen worden als “werkenden” beschouwd.

De meeste ziekenfondsen geven jaarlijks aan hun leden een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. De voorwaarden verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Het minimumbedrag is € 15,00 per persoon per jaar. Vraag dit na en geef het aanvraagformulier af bij de voorzitter Paul Broekx zodat dit in orde kan gebracht worden en een gedeelte van het lidgeld kan gerecupereerd worden. De ziekenfondsen betalen de tussenkomst tot 2 jaar na het betalen van het lidgeld.

Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration: Panathlon International